İletişim    Beyçelik Gestamp Facebook Sayfası   Beyçelik Gestamp Twitter Sayfası   Beyçelik Gestamp Linkedin Sayfası   Beyçelik Gestamp Youtube Sayfası
Politikalar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

1. AMAÇ

Beyçelik Gestamp Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın amacı, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki ilke ve esasların çerçevesini ortaya koymak ve şeffaf bir şekilde iletişimini sağlamaktır. Bu politika ile yasal düzenlemeler, iş etiği ilkeleri ve evrensel hukuk kurallarına uyum içerisinde rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemeyi, azaltmayı ve yönetmeyi hedefler.

Politika aynı zamanda Beyçelik Gestamp İş Etiği Kuralları, Beyçelik Gestamp Politikaları ve Değerlerimiz ile bütünlük içerisinde olup kendi operasyonlarımız ve tüm değer zincirimiz boyunca uygulanmaktadır. Şirket içi uygulamalarımız, söz konusu Beyçelik Gestamp Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nı ve Beyçelik Gestamp İş Etiği Kuralları’nı referans almaktadır.

TANIMLAR

Çıkar Çatışması: Çalışanların sorumlusu oldukları görevlerini tarafsız olarak gerçekleştirmelerini engelleyen ya da engellediğine yönelik algı oluşturabilecek çıkarlara sahip olunmasını ifade eden her türlü maddi ve manevi menfaattir.

Etik Kurul: Etik Kurul, Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışan ve “Beyçelik Gestamp İş Etiği Kuralları” kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimlerin olması durumunda alınacak aksiyonlara karar veren kuruldur.

Hediye: Çalışanın tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaattir.

İş Ortakları: Tedarikçi, distribütör, bayi, yetkili servis ve iş ilişkisi içinde bulunulan diğer tüm üçüncü taraflar ile şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron, danışman vb. kapsamaktadır.

Para Aklama: Yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme entegre edilmesi, bir başka deyişle bu gelirlerin yasadışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesidir.

Rüşvet: Bir kişinin görevinin ifası ile ilgili bir işi yapmak, yapmamak, yaptırmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi doğrudan veya aracılar yoluyla görevin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında, bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, karşı taraftan sözlü/yazılı anlaşma çerçevesince, kendisine ya da bunu talep eden tarafa ya da göstereceği bir başka kişiye, doğrudan veya dolaylı olarak, maddi veya manevi fayda sağlamasıdır.

Yolsuzluk: Sahip olunan görev ve yetkilerin yasalara uygun olarak yerine getirilmesinden uzaklaşılarak, doğrudan veya dolaylı yoldan maddi veya manevi kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

3. İLKE VE ESASLAR

“BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) (2000)” rehberliğinde, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemeler ve Beyçelik Gestamp İş Etiği Kuralları gereği, işbu Politika’da yer alan ilke ve esaslara tam uyum hedeflenmektedir; amacı ne olursa olsun rüşvet ve yolsuzluk eyleminin hiçbir biçimine tolerans gösterilmemektedir. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki çalışanlarımız ve yöneticilerimiz, bu Politika’ya uygun hareket etmekle, Beyçelik Gestamp’ın ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika’daki gereklilikler doğrultusunda uygulamakla ve desteklemekle yükümlüdür.

Beyçelik Gestamp İş Ortakları’ndan da faaliyetleri kapsamındaki tüm yasa ve düzenlemelere uymaları beklenir. Bu kapsamda tedarikçiler, distribütörler ve yetkili servisler gibi tüm İş Ortakları’nın rekabet yasaları, para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yürürlükteki mevzuat, veri gizliliği düzenlemeleri ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yasalara ve diğer tüm geçerli mevzuat hükümlerine uygun hareket etmeleri beklenmektedir.

Beyçelik Gestamp bünyesinde “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Uyum Programı” oluşturulması ve söz konusu uyum programının takibine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği olası risk alanlarına ilişkin başlıca ilke ve esaslarımız aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir:

3.1. Doğruluk ve Şeffaflık

Beyçelik Gestamp’ta gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtların mevzuata ve standartlara uygun, doğru, şeffaf, eksiksiz ve zamanında tutulması ve yeterli açıklamaları içerecek şekilde yasal defterlere ve kayıtlara işlenmesi esastır. Ticari ve mali işlemlere ait belgeler gerçek durumu yansıtmak zorundadır. Amacının dışında kullanılacak hiçbir ödeme yapılamaz ve onaylanamaz. İş süreçlerimizde potansiyel rüşvet ve yolsuzluk risklerini önleyecek etkin iç kontrol mekanizmaları bulunmaktadır.

3.2. Hediye Kabul Etme ve Verme

Beyçelik Gestamp çalışanları iş ilişkisi içerisinde bulundukları kişi ve kuruluşlara maddi değeri yüksek veya karşı tarafın tarafsızlığını etkileyecek, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediye veremez ve bunları kabul edemez. Bu konuda tereddüte düşüldüğü zaman bir üst yönetici görüşü alınır. Üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşlardan uygunsuz olarak algılanabilecek hiçbir indirim bağış, para, çek, mal veya mülk, bedava tatil, özel indirim vb. talep ve kabul edemezler.

3.3. Çıkar Çatışmasından Kaçınma

Beyçelik Gestamp çalışanları mevcut görevlerinden faydalanarak kendilerine, yakınlarına ve/veya iş ilişkisinde bulundukları üçüncü şahıslara iş sözleşmesi dışında çıkar sağlayamazlar ve şirket çıkarlarına ters düşecek işler yürütemezler.

Beyçelik Gestamp çalışanlarının satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu işlemlerden ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde etmelerine izin verilmez.

Çalışanlarımızın; iş ilişkilerinde bu bağlamda çıkar catışması oluşma durumunu veya usulsüzlük tespit etmeleri halinde;  derhal bir üst yöneticisini ve/veya Beyçelik Gestamp İnsan, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü’nü ve/veya Beyçelik Holding Etik Kurulu’nu bilgilendirme yükümlülüğü vardır.

Beyçelik Gestamp ile iş ilişkisi içerisinde bulunan İş Ortakları’nın veya iş ilişkisi içerisinde bulunma ihtimali olan diğer kişilerin/kuruluşların, Beyçelik Gestamp çalışanları ile kendileri veya yakınları arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek ve Beyçelik Gestamp’ın kurumsal itibarına zarar verebilecek kişisel ilişkilere girmemesi gerekmektedir.

3.4. Siyasi Faaliyetler

Çalışanlarımız şahsi çıkar ve/veya siyasi faaliyet için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanamazlar. Çalışanların bireysel ve gönüllü olarak herhangi bir siyasi partide aktif olarak faaliyet göstermek istemesi halinde bunun; şirkette sürdürdükleri görev ile çıkar çatışması yaratmaması gerekir. İlgili çalışan ayrıca bu faaliyetler süresince şirket adını, pozisyonunu ve şirket kaynaklarını kullanamaz. Beyçelik Gestamp adına herhangi bir siyasi partiye bağış veya herhangi bir adla ayni veya nakdi katkıda bulunulması da kesinlikle yasaktır.

3.5. Rüşvet, Suistimal ve Görevi Kötüye Kullanma

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ve iş alanlarında her ne ad ile olursa olsun rüşvet ve/veya komisyon alınması/verilmesinden, hileli davranış ya da haksız kazanç sağlayacak her türlü yasa ve ahlak dışı faaliyette bulunulmasından imtina ederiz.

Hiçbir çalışanımız, doğrudan veya dolaylı olarak, kendine veya üçüncü şahıslara haksız menfaat elde etmek amacıyla, iş ilişkisi içerisinde olunan herhangi bir kişiye, para veya değeri olan herhangi bir şey teklif ve taahhüt edemez, veremez veya para ya da değeri olan herhangi bir şeyin verilmesine aracılık edemez.

Çalışanlarımız rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınmalıdır.

3.6. Beyçelik Gestamp Varlıklarının Korunması ve Veri/Bilgi Gizliliği

Beyçelik Gestamp çalışanları fikri mülkiyet hakları, teknoloji, bilgisayar donanımı ve destekleri, yazılım, gayrimenkul varlıklar, makine ve aletler, hammadde/malzeme, şirket araçları ve nakit defterler dâhil olmak üzere şirkete ait varlık ve kaynakları amacı dışında ve verimsiz kullanamaz, gereksiz harcamalardan kaçınır. Çalışanlarımızdan şirket varlıklarını, kurumsal ilkelere ve yönetmeliklere uygun şekilde kullanmalarını bekleriz. Bu varlıkların yetkili olmayan üçüncü şahıslar tarafından kullanımını veya zarar görmesini önleyecek tedbirler alırız.

Çalışanlar şirketin veri, bilgi ve bilgi sistemleri de dahil olmak üzere, tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen gösterir, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suiistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korur ve yetkili olmayan kişilerin bu kaynaklara ve gizli bilgilere/verilere erişmemesi için gerekli tedbirleri alır.

Beyçelik Gestamp’ta ticari ve finansal bilgiler, teknik veriler, ürün/üretim verileri, müşteri bilgileri ve kişisel bilgiler, ekipman ve uygulama bilgileri, teknik formül ve çizimler, tasarımlar, projeler, sistem ve program bilgileri, satın alma bilgileri, mühendislik bilgileri, yönetmelikler, iş planları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere şirketin kamuya açıklamadığı tüm bilgiler gizli olarak adlandırılmaz fakat gizlidir.

Çalışanlarımız eriştikleri tüm gizli bilgi-belgeleri korurlar ve bunları sadece şirket için yaptıkları işin faydasına yönelik olarak, yasal ve iş etiği kuralları çerçevesinde kullanırlar. Herhangi bir nedenle ya da kişisel çıkarları veya üçüncü taraf çıkarları için, gizli bilgileri (işten ayrılsalar dahi) asla üçüncü taraflarla paylaşamazlar.

3.7. Kamu Görevlileri ve Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerin İşe Alımı ve Bu Kişilerle Etkileşim

Beyçelik Gestamp’taki istihdam süreci yetkinlik bazlıdır ve bir Kamu Görevlisinin yolsuzluğa teşviki veya usulsüz bir fayda sağlaması amacını taşımamaktadır. Ayrıca, Kamu Görevlileri ve Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler aşağıdaki kriterleri sağlamaları koşulu ile ve Beyçelik Gestamp’ın meşru ticari amaçlarına hizmet etmek için işe alınabilir veya görevlendirilebilir:

  • Beyçelik Gestamp’ın kamudan usulsüz fayda elde etmek veya mevzuata aykırı bir eylemi gerçekleştirmek amacıyla kişinin işe alındığı algısına yol açmaması,
  • İstihdam edilecek kişinin ilgili pozisyon için gerekli niteliklere sahip olması,
  • Maaş veya diğer ücretlerin makul seviyede, işle ve ilgili kişinin mesleki nitelikleriyle uyumlu olması.

3.8. Kolaylaştırma Ödemeleri

Beyçelik Gestamp çalışanlarının ve İş Ortakları’nın devlet kurumlarında gerçekleştirilecek iş ve işlemleri hızlandırmak ya da sonucunu güvence altına almak umuduyla Beyçelik Gestamp adına kolaylaştırma ödemesi yapmaları yasaktır. Devlete veya idari çalışanlara veya memurlara sunulan hediyeler, hizmetler veya menfaatler, Beyçelik Gestamp’ı etkileyen konularda devlet veya idari kararları etkileme girişimi olarak yorumlanabilir. Bu politika kapsamına giren kişi ve kuruluşların bu tür kolaylaştırma ödemelerinde yer almasına kesinlikle tolerans gösterilmez.

3.9. Bağış ve Sponsorluklar

Bağış ve sponsorlukların duruma göre rüşvet olarak değerlendirilmesi ve/veya yolsuzluk algısına sebebiyet vererek Beyçelik Gestamp’ın kurumsal itibarını zedelemesi olasıdır. Bu sebeple, her türlü ayni ve nakdi bağış talepleri, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ilişkin öneri ve istekler ile kurumsal destek ve sponsorluk talepleri Beyçelik Gestamp İnsan, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü’ne iletilir. Söz konusu taleplerin Beyçelik Gestamp stratejilerine uyumu değerlendirildikten sonra görüşler ile birlikte Beyçelik Gestamp Genel Müdürü’nün onayına sunulur. Beyçelik Gestamp tarafından gerçekleştirilen tüm bağış ve sponsorluklar kayıt altına alınmakta ve paydaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.

Çalışanlar, şirket içindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla kâr ve siyasi amaç gütmeyen organizasyonlarda, sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilir. Şirketi temsilen katılım olması durumunda Beyçelik Gestamp Genel Müdürü’nden onay alınır.

3.10. Üçüncü Taraflarla İlişkiler

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında, doğrudan çalışanlarımız veya dolaylı olarak Beyçelik Gestamp adına faaliyet gösteren temsilci, danışman, distribütör veya başka bir üçüncü şahıs temsilci aracılığıyla (toplu olarak “üçüncü taraflar”) olası usulsüz işlemler, yasal bir izlenim oluşturmak için “komisyon” veya “danışmanlık” ücreti veya “sair masraf gideri” açıklaması adı altında hiçbir şekilde gerçekleştirilemez.

İş Ortakları’mız ile ticari iş ilişkileri kurduğumuz durumlar aşağıda yer almaktadır:

  • İş Ortakları’mız üzerinde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında gerçekleştirilen Üçüncü Taraf Durum Tespiti sürecinin olumlu bir şekilde tamamlanması,
  • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye uyum sağlanması için gereken hükümlere, İş Ortakları’mız ile imzalanan sözleşmelerde yer verilmesi,
  • İşlemin gerçek niteliğinin gizlenmesinin amaçlandığı yönünde bir algıya sebebiyet verilmemesi için imzalanan sözleşmelerde olağandışı hükümlere ve piyasa koşullarının oldukça üstünde yer alan ödeme şartlarına yer verilmemesi gerekir.

İç denetim faaliyetlerimiz kapsamında, satın alma işlemlerimizin piyasa koşullarına göre makul olup olmadığı hususu denetlenmektedir.

3.11. Adil Rekabet

Beyçelik Gestamp, faaliyet gösterdiği bölgelerde yürürlükte olan rekabeti düzenleyen kural ve kanunlara tam olarak uymaktadır. Adil rekabet kuralları ve yasaları, fiyatları, bölgeleri, pazar paylarını veya müşterileri içeren rakipler arasında yazılı ya da yazılı olmayan anlaşmaları, planları, düzenlemeleri, programları yasaklar. Çalışanlarımızın Beyçelik Gestamp rakipleriyle bu tür anlaşmalar yapması yasaktır.

4. EĞİTİM

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda çalışanlarımızın ve İş Ortakları’mızın farkındalık ve yetkinliğinin arttırılması ve işbu Politika’da yer alan ilke ve esasların özümsenmesine yönelik yüz yüze eğitimler ve e-öğrenme uygulamaları Beyçelik Gestamp İnsan, Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü bünyesindeki Organizasyonel Gelişim & Yetenek Yönetimi Müdürlüğü’nün desteğiyle geliştirilerek her yıl düzenli olarak uygulanmaktadır.

5. UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, 25.03.2024 tarihinde Beyçelik Gestamp Genel Müdürü onayı ile yayımlanmıştır. Söz konusu politika, yılda en az bir kez olmak üzere, güncel gereksinimler ve faaliyet koşullarımızdaki değişiklikler odağında “Beyçelik Holding Etik Kurulu” tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Gerekli görülen güncellemeler/revizyonlar, “Beyçelik Holding Etik Kurulu” önerisiyle Beyçelik Gestamp Genel Müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Beyçelik Gestamp Genel Müdürü bu Politika’ya uyumun sağlanması ve iyileştirmeler kapsamında olası ihlal ve şüpheli durumların düzenli takibinin sağlanmasından en üst düzeyde sorumludur.

Politikanın dili ile faaliyetlerimiz arasında bir uyumsuzluk olduğuna inanan, bu politika hakkında soruları olan veya bu politikanın potansiyel bir ihlalini bildirmek isteyen herhangi bir çalışanımızın, bu soru ve endişelerini bir üst yöneticisine ve/veya Beyçelik Gestamp İnsan, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü’ne ve/veya “Beyçelik Holding Etik Kurulu”na yazılı olarak iletmesi gerekmektedir. Beyçelik Gestamp çalışanlarının veya üçüncü şahısların Etik Kurul’a bildirimleri gizli tutulmaktadır. İnceleme ve soruşturma Etik Kurul Çalışma İlkeleri çerçevesinde ve gizlilik içinde yürütülür.

İşbu Politika’daki ihlaller gerekirse çalışanların işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabidir. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları onaylayan veya bu konuda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

Beyçelik Gestamp Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, kurumsal web sitemiz aracılığıyla kamuya açık bir şekilde tüm paydaşlarımızın, ayrıca kurumsal intranet sitemiz/QDMS üzerinden tüm çalışanlarımızın erişimine sunulmaktadır.


Beyçelik Gestamp

Beyçelik Gestamp A.Ş., otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent tasarlayan, geliştiren ve üreten uluslararası bir şirkettir. Özellikle innovatif ürünler tasarlayarak daha güvenli ve daha hafif araç tasarımlarına destek olmakta ve buna bağlı olarak insan güvenliğinin arttırılması, enerji tüketimlerinin azaltılması ve çevrenin korunması ana ilkelerine hizmet etmektedir.
Işıktepe Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. No:13
Nilüfer / Bursa / Türkiye
+90 224 270 06 00 Beyçelik Gestamp Logo
Ana Sayfa İletişimTedarikçi GirişiBilgi Toplumu Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması