İletişim    Beyçelik Gestamp Facebook Sayfası   Beyçelik Gestamp Twitter Sayfası   Beyçelik Gestamp Linkedin Sayfası   Beyçelik Gestamp Youtube Sayfası
Politikalar

İnsan Hakları Politikası

 

AMAÇ VE KAPSAM

Çalışanlarımızla, müşterilerimizle tedarikçilerimizle, taşeronlarımızla, iletişimde olduğumuz kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizde uluslararası geçerliliğe sahip insan hakları ilkelerine uygun davranmak öncelikli değerimizdir. Çalışanlarımız için insana saygılı bir iş ortamı sunmayı amaçlarız. Bu değerler ve amaç temel alınarak hazırlanan İnsan Hakları Politikası’nda İnsan Hakları Evrensel Beyyanamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi rehber olarak alınmıştır. İnsan Hakları Politikası 1 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan Beyçelik Holding İş Etiği Kuralları’nı desteklemektedir.

İnsan Hakları Politikası Beyçelik Grubu bünyesinde yer alan tüm şirketler için geçerlidir. Politika şirket içi ilişkileri, tüm çalışanların; müşteriler, tedarikçiler, birbirleri ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinde rehber olması amacıyla oluşturulmuştur.

TEMEL İLKELER

İnsana Saygı, Fırsat Eşitliği

 • Uluslararası geçerliliğe sahip insan hakları prensiplerine destek olur ve saygı gösteririz.
 • İşyerinde sözlü ve fiili tacize hiçbir şekilde müsaade etmeyiz.
 • Çalışanlarımız arasında yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil, din, uyruk, medeni durum, cinsel tercih, kıdemlilik, siyasi görüş, askerlik durumu, özürlülük esasında ayırım yapmayız.
 • İşe alma, yerleştirme, terfi, iş akdinin feshi, geri çağırma, transfer, izin, ücret ve eğitim gibi tüm koşullarda yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil, din, uyruk, medeni durum, cinsel tercih, kıdemlilik, siyasi görüş, askerlik durumu, özürlülük esasında ayırım yapmayız.
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve performanslarını İnsan Kaynakları tarafından objektif kriterlere dayanarak oluşturulan sistemler üzerinden değerlendirir, bu değerlendirme sonucunda herkese eşit fırsat yaratacak şekilde her bir çalışan için kariyer ve gelişimi için imkan sunarız.

Çalışma Saatleri ve Ücretler

 • Çalışma saatlerimizi, iş kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygularız.
 • Ücret politikamızı; eşit değerde iş için hiçbir ayrım gözetmeksizin, sektör ve yerel iş gücü piyasasına göre oluştururuz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarız.
 • Çalışanlarımızın iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için tüm yerel yasaları takip eder ve uygularız.
 • İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki mevzuatın öğrenilmesi ve doğru şekilde uygulanması için çalışanlarımızı düzenli olarak bilgilendiririz.

Eğitim ve Gelişim

 • En önemli yatırımın çalışanlarımıza yaptığımız yatırım olduğuna inanır, bu doğrultuda çalışanlarımızı kişisel gelişimleri için sürekli eğitimlerle destekleriz.

Zorla Çalıştırma ve Çocuk İşgücü

 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e uyar, kurumsal insan kaynağı yaklaşımımız gereği 18 yaşından küçük çalışan bulundurmayız.
 • Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlâl eden uygulamaları yasaklarız.

Sendika Kurma ve Toplu Sözleşme Hakkı

 • Çalışanların sendika kurma özgürlüğüne saygı duyar ve toplu sözleşme hakkının etkin bir şekilde tanınmasını sağlarız.

Çevre

 • Tüm faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı, sürdürülebilir büyüme hedefi ile yönetiriz.
 • Çevremize karşı sorumluluk bilinci ile hareket eder, faaliyetlerimiz sırasında gerekli önlemleri alırız.

Veri Gizliliği

 • Çalışanlarımıza ait kişisel verilerin korunmasına ilişkin tedbirleri alır, bu konuda kanun ve mevzuatlarda belirtilen standartları uygularız.

UYGULAMA

 • Beyçelik’te tüm çalışanlarımızın birbirlerine dürüst ve saygılı bir ilişki içinde olmasını amaçlar, bunun için gerekli çalışma ortamını sağlamak için çalışırız.
 • Çalışanlarımızdan İnsan Hakları Politikasını benimsemelerini ve uymalarını bekleriz.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek insan haklarına uyumu olumsuz yönde etkileyecek potansiyel konuları önceden tespit etmek ve bunları önlemek için çalışırız.
 • Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın Politikamıza uygun hareket etmesini bekleriz.
 • Beyçelik çalışanlarının politikaya uyumlu davranması amacıyla konu hakkında bilgilendirme ve farkındalık yaratmak için gerekli çalışmaları yürütmekle yükümlüdür.
 • İnsan Hakları Politikası’na uyum ile ilgili geri bildirim veya şikayetler Etik Kurul e-posta adresine (etik@beycelik.com.tr) iletilir.
 • İnsan Hakları Politikası’na uygun olmayan davranış ve uygulamalar ile ilgili Etik Kurul’a gelen yazılı bildirim Etik Kurul tarafından incelenir. İncelemeler gizlilik içinde yürütülür. Bildirimde bulunan bir çalışana karşı herhangi bir misilleme söz konusu olamaz.
 • İnsan Hakları Politikası’nda yer alan maddeler Etik Kurul Üyeleri tarafından yıllık olarak gözden geçirilir, gerek görüldüğü takdirde revize edilir.


Beyçelik Gestamp

Beyçelik Gestamp A.Ş., otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent tasarlayan, geliştiren ve üreten uluslararası bir şirkettir. Özellikle innovatif ürünler tasarlayarak daha güvenli ve daha hafif araç tasarımlarına destek olmakta ve buna bağlı olarak insan güvenliğinin arttırılması, enerji tüketimlerinin azaltılması ve çevrenin korunması ana ilkelerine hizmet etmektedir.
Işıktepe Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi cad. No:13
Nilüfer / Bursa / Türkiye
+90 224 270 06 00 Beyçelik Gestamp Logo
Ana Sayfa İletişimTedarikçi GirişiBilgi Toplumu Hizmetleri Kişisel Verilerin Korunması